آندرومدا

در افسانه های اساطیری یونانی-رومی آندرومدا دختر ملکه کاسیپیا است. او توسط مادر حسودش که به زیبایی او غبطه می خورد به سنگی با زنجیر بسته شده بود تا هیولای آبها او را ببلعد. 

کهکشان آندرومدا بنام زن برزنجیر نیز خوانده می شود. من با تصور شفا؛ آزادی و تولد تازه برای او این مجموعه را با زبان آبستره نقاشی کرده ام.