ترس ها

آنچه روح ما را فرو می برد؛ ترس است. 

آنچه از شجاعت آموختم بابت ترسهایم بود. 

پلی که مرا به پیروزی رساند.