ربایش

من در طیفی از جذب که در فضا می باشد قرار گرفته ام. تحولی ویراسته و زیبنده را تجربه می کنم.