سرزمینم ایران

ایران میهن من

مادر من

با هنرم درد این مام را بتصویر می کشم و ماموریت غایی من رهایی ایرانم است.