نجات

آیا مهم ترین تلاش بشر برای خلاصی از رنج نبوده است؟

رنجی که خود نجات بخش می شود با محبت الهی میسر است.