پازل تاک حقیقی

گل و مرغ ایرانی بر آن آشیان دارند.